องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
สาสน์จากประธานสภา อบต.           "กราบสวัสดีพี่น้องตำบลลำคอหงษ์ทุกท่าน กระผมนายสมชิต ขอนัดกลาง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ มีความยินดีในการรับใช้พี่น้องประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกๆด้าน  และพร้อมที่สนับสนุนนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ กระผมต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ไว้ใจและให้โอกาสกระผมและคณะผู้บริหารเข้ามารับใช้พี่น้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับของตำบลลำคอหงษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น" 
   
    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                (นายสมชิต  ขอนัดกลาง)
                                                                                                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์