องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
สาสน์จากนายก อบต.


                                                                                                      
         องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลลำคอหงษ์ ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจการบริหารงานภาครัฐลงสู่ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา การส่งเสริมและยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังทะนุบำรุงรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาอันเป็นประโยชน์ของท้องถิ่นให้สืบต่อไปยังรุ่นลูกหลาน

         คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ มีความตระหนักถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จึงทุ่มเทแรงใจแรงกายบริหารงานในการพัฒนาทุก ๆ ด้านในท้องถิ่น เพื่อหวังผลักดันความเจริญก้าวหน้าและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลลำคอหงษ์ให้ได้รับประโยชน์เป็นที่สุด

         ในโอกาสนี้ กระผมนายชิตณรงค์  ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในนามของคณะผู้บริหาร สมาชิสภา ฯ ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุก ๆ หมู่บ้าน ทุกกลุ่มอาชีพ และทุกหน่วยงานในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือ ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ด้วยดีมาโดยตลอด และจะยึดถือแนวทางการดำเนินงาน ปฏิบัติงานราชการตามหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลลำคอหงษ์ต่อไป.....ขอบคุณครับ


                                                                                                                              
                                                                                                                           (นายชิตณรงค์  ขอเหนี่ยวกลาง)
                                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์