วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2563
ซื้อทรายและกระสอบบรรจุทราย เพื่อทำแนวป้องกันน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาประสานท่อ จำนวน ๔๐ กระป๋อง) เพื่อใช้ในกิจการประปา อบต.ลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๕ ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 นมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด200มิลลิลิตร จำนวน 7,548 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกผงเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส, คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใบตัดคอนกรีตถนนขนาด 14 นิ้ว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปู่ตา วัดบ้านคอหงษ์ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 09/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายศาลปู่ตา เหมืองส่งน้ำลำห้วยชำแหละหว้า บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 07/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง