วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งแผ่นฟิล์มกรองแสงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม จำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติดับเพลิง โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการลด คัดแยกขยะ เพิ่มมูลค่า ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ วันที่ ๑๐ กันยายน ๑๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง