วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟเกลียว LED ขนาด 9W) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการประปา สารส้มก้อนใส จำนวน 100 ถุง (รายละเอียดตามขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการประปา คลอรีน ความเข้มข้น 75 % จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างเหมาสูบน้ำเข้าสระเก็บน้ำดิบ สําหรับผลิตประปา บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว หมายเลขเครื่อง CMC 4376ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ยืมมาใช้ สำหรับสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ยืมมาจากอบต.บิงและอบต.ขามเฒ่า เพื่อใช้ในการสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง