วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิมปูผิวทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกบ้านหนองเครือชุด - โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 19/2562 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๘ ? ๙ และ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายติด ทางหลวงสาย 2067 (โนนสูง-บ้านขาม) สวนนางพะเยาว์ มุ่งซ้อนกลาง หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 16/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนข้ามคลองหลังโรงเรียนบ้านคอหงษ์ ณ บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต. ลำคอหงษ์ เลขที่ 04/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุนฝายบ้านโนนลาว ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต. ลำคอหงษ์ เลขที่ 22/2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างขยายท่อเมนต์ประปา บ้านดอนพรหมสร-บ้านสะพาน หมู่ที่ 11 ? 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณ การ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 18/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกผงเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง