วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบตัวหมู่บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านนางพรพรรณ หมายซ่อนกลาง ถึงสายบ้านโนนลาว บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,725 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านนางพรพรรณ หมายซ่อนกลาง ถึงสายบ้านโนนลาว บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,725 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบตัวหมู่บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
21  พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ถนนข้างถังน้ำประปาแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับโครงการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,360 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขันติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง