วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวหินคลุก สายแยกหนองงูเหลือม ถึงสวนใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านกระถิน เชื่อมตำบลเมืองปราสาท บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านคอหงษ์ สายหน้าปั๊มน้ำมันนางทองมิ้น ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 โนนสะพาน สายสามแยกบ้านนายวิโรจน์ ถึง เหมืองโคกประดู่ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด สายทางแยกไปบ้านหลุมปูน ถึงบ้านนายพิเชต ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปากระดาษต่อเนื่อง (V๓) จำนวน 3 กล่อง กล่องละ 6,000 ฉบับ รวม 18,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) หมึกผงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง