วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 7047 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 001-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างปรับเกรดและถมดินถนนหลังอุทกภัยภายในเขตตำบลลำคอหงษ์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาประสานท่อ จำนวน 40 กระป๋อง) เพื่อใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง