วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 15,21 และ 22 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาสากล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬา จำนวน 280 ชุด สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองส่งเสริมการเกษตร) เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566) ณ บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) หมึกผงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง