วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายที่สาธารณะบ้านกระถิน - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๓๕/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายจากเหมืองโคกประดู่ - นานายประนอม หมายสอนกลาง บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากที่พักสงฆ์โนนพรม - นานายตุ๊ บ้านโนนพรม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 02/2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้าน นายสวัสดิ์ - โนนผักชี บ้านโนนพรม หมู่ที่ ๑ ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๐๔/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านนายสุภาภรณ์ ปลั่งกลาง - เหมือง บ้านโนนพรม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๐๓/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากเหมืองโคกประดู่ - นานายทนง บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายจากแนวเขตทางหลวง เลียบคลองช้างทางควาย (ทิศตะวันตก) บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง