วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมางานถมดิน ด้านทิศเหนือหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 23/2566 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 15,21 และ 22 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาสากล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬา จำนวน 280 ชุด สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองส่งเสริมการเกษตร) เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง