วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์และเครื่องอัดอากาศ (เครื่องปั้มลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เม็ดจุรินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โซเดียมคาร์บอเนตและสารจับตะกอน) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง