วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย ๗๐๔๗ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ จำนวน ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด)เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕) ณ บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ประตูน้ำ จำนวน ๓ ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ จำนวน ๕๐ ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.อบต.ลำคอหงษ์) จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๐ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง