วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2565
จ้างเหมาติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คพร้อมเดินสายแลนแบบภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศภายในรถฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน ขต ๒๐๙๔ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และครุภัณฑ์งานระบบท่อฯ จำนวน ๑๕ ชุด ตามโครงการสถานีพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตาม แบบเลขที่ สส.๐๒ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด ๓๒๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน (ถังคว่ำ)จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง