วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาประสานท่อ จำนวน 40 กระป๋อง) เพื่อใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ จำนวน 20 ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆทั้งระบบ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 (หน้า รพ.สต.สะพาน) - บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม ปูทับด้วยหินคลุก สายจากบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ ถึงบ้านโนนขุนกัน ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ต.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อ หมู่บ้านดอนพรหมสร ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายคือ นางสาวลัดดาวัลย์ มุ่งซ้อนกลาง บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 35 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายคือ นายเลื่อน หวังสระกลาง บ้านเลขที่46 หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 42/2565 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 41/2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง