วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน (ถังคว่ำ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาประสานท่อ จำนวน ๔๐ กระป๋อง) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ จำนวน ๕๐ ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕) ณ บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๗,๙๒๐ กล่อง กล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง