วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนลาดยางเดิมถึงสายเขตบ้านคู ตำบลขามสะแกแสง บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
20  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายสามแยกบ้านนายทวี หมายยอดกลาง ถึงสายถนนลาดยาง สายบ้านโนนกราด หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว ตำบลลำคอหงษ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,530.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,120.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
20  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใสและคลอรีน) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-57-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลลำคอหงษ์หลังอุทกภัย จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม และหมู่ที่ 2 บ้านสะพาน (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 71 /2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลลำคอหงษ์หลังอุทกภัย จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด และหมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน ขต 2094 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง