วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน่วม มุ่งอิงกลาง-ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านนางปราณี มุ่งรวยกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกนางบัว - บ้านนางสมหมาย บ้านกระถิน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๕/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม ทางขึ้น - ลง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๓๐/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าฟอเมก้าหรือเมลามีน ขาว หนา 25 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการจัดการขยะอินทรีย์ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง