วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2564
ซื้อคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างฯ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-57-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อบอร์ดติดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อบอร์ดติดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง