วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่น ( มิเตอร์น้ำ จำนวน 20 ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
11  ต.ค. 2564
จ้างเหมาขุดดินร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านสะพาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณภายในที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองช้าง สถานที่สาธิตเพื่อสนับสนุน จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) กล้องวงจรปิด CCTV แบบไร้สาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
วัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ให้กับนางสาวทิม หวังสระกลาง จำนวน 36 รายการ และนางสาวทองมา กันบุตร จำนวน 40 รายการ