วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาขุดดินร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ถนนซอยสายบ้านนายประนอม หมายสอนกลาง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
เหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. เข้าสระหนองกุ่ม บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง