วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปากระดาษต่อเนื่อง (v3) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในสถานที่กักกันประเภท Local Quarantine (LQ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นลานด้านหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง