วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ (แบบล้อลาก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 7047 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 001-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง