วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 054-50-0002 และ 054-54-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อยา เวชภัณฑ์ สารกำจัดแมลงพาหะ น้ำยาฆ่าเชื้อฯลฯ เพื่อการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 8 ชุด รอบที่ 2 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากหนองสระใหญ่เชื่อมเหมืองตากลึง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และคลอรีน) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-57-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้อย นิ่มกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 1/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรณชัย ? วัดน้อย หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 10/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง