วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก ? ถนนลาดยางบ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 9/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านนายยงค์ ? แยกโนนลาว หมู่ที่ 2 บ้านสะพานตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 2/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ จำนวน ๓๐ ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายจากบ้านตาปู่-เหมืองชำแหละหว้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 6/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งคล. ๗๒ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มือจับ และ ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนบ่อ - บ้านโนนพรม หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 8/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตุ๊ แคว้นอินทร์?บ้านนางสำเรียง ลายนอก หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 7/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางซิว - นายจรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 4/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง