วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสามแยกบ้านนายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง - เหมืองเขตติดต่อ ต.พะงาด หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 11/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 3 บ้านคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 3/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเหมืองโคกประดู่ - หนองตู้ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 5/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้ำจากบ้านนายเชื่อม ? นาย กังวาฬ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเครือชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสระน้ำวัดคอหงษ์ เข้าสระหนองใหญ่ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ปั๊มน้ำหอยโข่งและประตูน้ำเหล็กหล่อ แบบพวงมาลัย มือหมุน) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาประสานท่อ จำนวน 40 กระป๋อง) เพื่อใช้ในกิจการประปา