วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ประตูน้ำ จำนวน ๓ ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ จำนวน ๕๐ ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.อบต.ลำคอหงษ์) จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๐ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างเหมาติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คพร้อมเดินสายแลนแบบภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศภายในรถฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน ขต ๒๐๙๔ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และครุภัณฑ์งานระบบท่อฯ จำนวน ๑๕ ชุด ตามโครงการสถานีพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตาม แบบเลขที่ สส.๐๒ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด ๓๒๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง