วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำเย็น - น้ำร้อนสแตนเลส (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มือจับ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ( งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 โครงการ ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดให้กับสุนัขและแมว จำนวน 1,530 ชุด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นไม้โต๊ะหมู่สำหรับวางเครื่องสักการะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา อบต.ลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง