วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย7047 นม จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์) สำนักงานปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหมู่บ้านโนนสะพาน ? นาทุ่มโพง หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลําคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 04/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จุดคลองทางควาย - วังอีเหลา บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลําคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 08/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง