วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกตรงข้ามศาลาประชาคม ? บ้านกระถิน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ตำบลลําคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบอบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่11/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนลาวเหมืองโคกประดู่ ? สามแยกทางหลวงบ้านกระถิน หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว ตำบลลําคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 06/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านคุ้มโนนตะบาน หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลําคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 02/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางแหน ? นานางเชย หมู่ที่ 3 บ้านคอหงษ์ ตำบลลําคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบอบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 03/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVจำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ (รถบัสโดยสาร) สําหรับเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๙ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพรม หมู่ที่ ๑ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หนองเครือชุด - ถนนโพธิ์ บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ ๗ ตำบลลําคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๔/๒๕๖๔ , ๓/๒๕๖๔ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อทรายและกระสอบบรรจุทราย เพื่อทำแนวป้องกันน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง