วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อบอร์ดติดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อบอร์ดติดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่น ( มิเตอร์น้ำ จำนวน 20 ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณภายในที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองช้าง สถานที่สาธิตเพื่อสนับสนุน จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก
11  ต.ค. 2564
จ้างเหมาขุดดินร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านสะพาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง