วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสายชล - บ้านนายสวัสดิ์ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 01/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก ถนนลาดยางนานายถนอม กลิ่นหอม บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 10/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 35/2563 ,34/2563 , 27/2563 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน ขต ๒๐๙๔ นม รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคชนิดเครนสลิงพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง