วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปากระดาษต่อเนื่อง (v3) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง