วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เกษตร เครื่องสูบน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมากั้นห้อง (หัวหน้าสำนักงานปลัด,ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง) ด้านล่าง อาคารสำนักงาน อบต.ลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 40 รายการ เพื่อดำเนินการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถอเนกประสงค์ อบต.ลำคอหงษ์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายถนนลาดยาง ไป เหมืองส่งน้ำบ้านคู หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต. ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 22/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนบ้านคอหงษ์ ไปโนนสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 บ้านคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา(ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต. ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 20/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกบ้านโนนพรม ไป บ้านโนนขุนกัน ตําบลเมืองปราสาท หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต. ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 17/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกท่าข้าม ไปหนองสะแก หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต. ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 21/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตะบาน จากบ้านนายสนาม ไปบ้านนายทวี ยิ่งจอหอ หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต. ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 19/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง