วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2565
จ้างปรับเกรดและถมดินถนนหลังอุทกภัยภายในเขตตำบลลำคอหงษ์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาประสานท่อ จำนวน 40 กระป๋อง) เพื่อใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ จำนวน 20 ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆทั้งระบบ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 (หน้า รพ.สต.สะพาน) - บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม ปูทับด้วยหินคลุก สายจากบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ ถึงบ้านโนนขุนกัน ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ต.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อ หมู่บ้านดอนพรหมสร ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายคือ นางสาวลัดดาวัลย์ มุ่งซ้อนกลาง บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง