วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำสายนานายศรันยู ฟอกสันเทียะ ถึงถนนดำทางเข้าบ้านโนนลาว หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายประนอม หมายสอนกลาง หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการประปา อบต.ลำคอหงษ์ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น เพื่อใช้ในกิจการประปา อบต.ลำคอหงษ์ (มิเตอร์น้ำ จำนวน 50 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์อื่น เพื่อใช้ในกิจการประปา อบต.ลำคอหงษ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิกถึงลำชะเนียง หมู่ที่ 11 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.ลำคอหงษ์ (โดยทำการตีฝ้าเพดาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง