วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนเดิม ไป หน้าบ้านนายยงค์ หวังสระกลาง หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 18/2563 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเรียบคลองช้างทางควาย หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 31/2563กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปากระดาษต่อเนื่อง (V๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง