วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มือจับ และ ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนบ่อ - บ้านโนนพรม หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 8/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตุ๊ แคว้นอินทร์?บ้านนางสำเรียง ลายนอก หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 7/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางซิว - นายจรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 4/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสามแยกบ้านนายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง - เหมืองเขตติดต่อ ต.พะงาด หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 11/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 3 บ้านคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 3/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเหมืองโคกประดู่ - หนองตู้ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 5/2564 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้ำจากบ้านนายเชื่อม ? นาย กังวาฬ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเครือชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง