วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดให้กับสุนัขและแมว ป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟเกลียว LED ขนาด 9W) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการประปา สารส้มก้อนใส จำนวน 100 ถุง (รายละเอียดตามขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง