วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการประปา คลอรีน ความเข้มข้น 75 % จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างเหมาสูบน้ำเข้าสระเก็บน้ำดิบ สําหรับผลิตประปา บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว หมายเลขเครื่อง CMC 4376ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ยืมมาใช้ สำหรับสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ยืมมาจากอบต.บิงและอบต.ขามเฒ่า เพื่อใช้ในการสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา อบต.ลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสายบัว มุ่งจองกลาง บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงด้านข้างถนนเดิม ฝั่งขวามือ (ถนนสายบ้านดอนพรหมสร- บ้านมะรุม) บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองลำตากลึง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง