วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายเรียบทางหลวงสาย 2067 (โนนสูง- บ้านขาม) บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายเรียบทางหลวงสาย 2067 โนนสูง-บ้านขาม -ตรงข้ามวัดดอนผวา (2 ช่วง) บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประกอบ เคยพุทรา บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปา บ้านหนองเครือชุด - คุ้มหนองโพธิ์ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา บ้านหนองเครือชุด - คุ้มบ้านโกรก บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๑ /๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 94-801 สายบ้านโนนกราด - บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.94-401 สายแยกทางหลวง บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)