วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มือจับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายต่อจากถนนลาดยาง - เหมืองโคกประดู่ ณ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต. ลำคอหงษ์ เลขที่ 05/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโคกหนองช้าง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 08/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายนพรัตน์ วัฒนากลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 07/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายทอง กาสำโรง ? บ้านนางพรพรรณ หมายซ้อนกลาง ณ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถอเนกประสงค์ อบต.ลำคอหงษ์ รหัสครุภัณฑ์ -50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิมปูผิวทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกบ้านหนองเครือชุด - โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 19/2562 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๘ ? ๙ และ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง