วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายติด ทางหลวงสาย 2067 (โนนสูง-บ้านขาม) สวนนางพะเยาว์ มุ่งซ้อนกลาง หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 16/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนข้ามคลองหลังโรงเรียนบ้านคอหงษ์ ณ บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต. ลำคอหงษ์ เลขที่ 04/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุนฝายบ้านโนนลาว ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต. ลำคอหงษ์ เลขที่ 22/2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างขยายท่อเมนต์ประปา บ้านดอนพรหมสร-บ้านสะพาน หมู่ที่ 11 ? 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณ การ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 18/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกผงเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนลาดยาง เข้ามาตัวหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายต่อจากถนนฝั่งเหมืองส่งน้ำสายบ้านหนองเครือชุด ไปป่าตาล หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายสวนนภาภัทร บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ไปฝายน้ำล้น บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง