วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการลด คัดแยกขยะ เพิ่มมูลค่า ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ วันที่ ๑๐ กันยายน ๑๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERTS) สายคลองทางหลวง (ชนิด ๓ ช่องทาง) บ้านกระถิน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ?รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน? ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณโคกป่าช้าบ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๔ ตัว สำหรับงานกิจการประปา และผช.จพง.ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง