วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน จำนวน 13 ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบสระน้ำสาธารณะ วัดดอนผวา บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ เลขที่ 12/2562 (ทถ.นม. 01-105) แผ่นที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน ขต ๒๐๙๔ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเรียบคลอง บ้านโนนบ่อ บ้านโนนพรม บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา( ดำเนินการ ตามแบบและใบประมาณการ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 17/2562 , แบบมาตราฐาน ทถ.นม. 01-105 แผ่นที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทิศใต้ปั้มน้ำมันบ้านโนนบ่อ ณ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบเลขที่ 18/2562 (ทถ.นม. 01-105) แผ่นที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.256-06 สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมันกระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำจากลำห้วยตลาดใหญ่เข้าสระน้ำดิบประปา อบต.ลำคอหงษ์ หมู่ที่ ๒, บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง