วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำรอบที่สาธารณะโคกป่าช้า บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 11/2562 และรายละเอียดตามขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงาน อบต.ลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.256-06 สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมันกระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องปริ๊นเตอร์ ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมันกระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๒ สายบ้านดอนผวา - บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ระบบกระจายน้ำบ้านสะพาน ณ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำคอหงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง