วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 35 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายคือ นายเลื่อน หวังสระกลาง บ้านเลขที่46 หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 42/2565 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 41/2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 09/2565 กำหนด ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ปริมาณงานถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 402.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก สายจากทางเข้าตัวหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,940.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายจัดทำป้ายเหล็ก (ประกาศห้ามทิ้งขยะฯ) พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง