วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๒ สายบ้านดอนผวา - บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
20  ก.พ. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมันกระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
15  ก.พ. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๒ สายบ้านดอนผวา - บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
1  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (มาตรน้ำ ๓ นิ้ว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟ VCP ขนาด 2X2.5) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.256-02 สายบ้านดอนผวา ? บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)