วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟเกลียว LED ขนาด 9W) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการประปา สารส้มก้อนใส จำนวน 100 ถุง (รายละเอียดตามขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการประปา คลอรีน ความเข้มข้น 75 % จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างเหมาสูบน้ำเข้าสระเก็บน้ำดิบ สําหรับผลิตประปา บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง