วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำทางข้ามคลองลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำทิ้ง ระบบประปาหมู่บ้านสะพาน หมูที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-57-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง