วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 94-801 สายบ้านโนนกราด - บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.94-401 สายแยกทางหลวง บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มือจับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถอเนกประสงค์ อบต.ลำคอหงษ์ รหัสครุภัณฑ์ -50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายต่อจากถนนลาดยาง - เหมืองโคกประดู่ ณ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต. ลำคอหงษ์ เลขที่ 05/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโคกหนองช้าง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 08/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายนพรัตน์ วัฒนากลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 07/2562 กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง