วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่น (เพื่อใช้ในกิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่ราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำรวจ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ตลับหมึกผงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลองไทร บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง