วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) ท่อพีวีซี ท่อประปา ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน ๕๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายถนน คสล. จากบ้านนางประนอม - บ้านถนนโพธิ์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม สายจากบ้านนายเชื่อม - หน้าบ้านนายกังวาฬ หมายอมกลาง บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลปู่ตา - วัดคอหงษ์ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๗/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนทางเข้าหมู่บ้าน สายจากถนนลาดยาง - สี่แยกหน้าบ้านนายแช่ม คลกลาง บ้านสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๐๗/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมทับถนนเดิม สายจากบ้านนางสำรวย แก้วสีขาว - บ้านนางสายพิณ มุ่งเขื่องกลาง บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๑๓/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม พร้อมวางท่อระบายและบ่อพักน้ำ สายจากหน้าวัดสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๐๖/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายจากบ้านนางสมร มุ่งยุทธกลาง-บ้านนายสะอิ้ง จุลกลาง บ้านสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๐๘/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับถนนเดิม สายจากบ้านนางพยอม ขอพ่วงกลาง - ถนนลาดยาง บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๑๖/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง