วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม สายจากถนน คสล. เลียบคลองลำตากลึง - สามแยกบ้านนายสมศักดิ์ ด่านกลาง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๘/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม สายแยกบ้านนายอาคม - สามแยกบ้านนายประนอม บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๐/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาคร - บ้านนางบุญช่วย บ้านกระถิน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๔/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างฉางข้าว - สี่แยกโคกเพชร - ถนนทางไปบ้านมะรุม บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๓๒/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม สายจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน - บ้านนางทองด้วง ยงตากลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสำราญ - เหมือง บ้านสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๐๕/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน่วม มุ่งอิงกลาง-ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านนางปราณี มุ่งรวยกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกนางบัว - บ้านนางสมหมาย บ้านกระถิน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๕/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม ทางขึ้น - ลง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๓๐/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง