วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าฟอเมก้าหรือเมลามีน ขาว หนา 25 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการจัดการขยะอินทรีย์ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๙๑/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๙๒/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง