วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาลอกสติ๊กเกอร์เดิมและติดสติ๊กเกอร์ใหม่รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน ขต 2094 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เม็ดจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) และน้ำยาเคมีฉีดพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ปั๊มจ่ายสารคลอรีน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างอำเภอ สายจากสระน้ำกลางหมู่บ้าน ถึงเขตบ้านหลุมปูน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)