วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจการเฉพาะการประปา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆ ทั้งระบบ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 39/2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆ ทั้งระบบ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 - บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ เลขที่ 38/2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆ ทั้งระบบ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดำเนินการตามแบบ อบต. ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 39/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆ ทั้งระบบ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 - บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดำเนินการตามแบบ อบต. ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 38/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-61-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง