วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๐ ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจาก บ้านนางจอย มุ่งฝากกลาง - เหมืองโคกประดู่ บ้านกระถิน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๓/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากแยกหนองกระทุ่ม - นานายอรุณ มุ่งซ้อนกลาง บ้านกระถิน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายแปลงเกษตร - นานางไพรี บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๙/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากนานายสนอง - นานายนัด บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๖/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากประปา - นานางแก้ว บ้านกระถิน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากเหมืองลำห้วยชำแหละหว้า - ป่าตาล บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต. ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง