วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างอำเภอ สายจากสระน้ำกลางหมู่บ้าน ถึงเขตบ้านหลุมปูน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) สำหรับเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกหน้าวัดบ้านโนนลาว ถึงสามแยกไปบ้านกระถิน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 4,125.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ จำนวน 20 ตัว) เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกหน้าวัดบ้านโนนลาว ถึงสามแยกไปบ้านกระถิน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 4,125.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง