ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบตัวหมู่บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง [ 14 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านนางพรพรรณ หมายซ่อนกลาง ถึงสายบ้านโนนลาว บ้านสะพาน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบ [ 5 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านนางพรพรรณ หมายซ่อนกลาง ถึงสายบ้านโนนลาว บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ [ 28 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................