องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการป้องกันการทุจริต ร่วมกับ กอ.รมน.นครราชสีมา


วันที่17 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จัดโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการแสดงออกซึ่งการแสดงจุดยืนในการบริหารราชการโดยปราศจากการทุจริต  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยมีพลตรีอนุสรณ์ นุตสถิตย์ ผู้อำนวยสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 8 เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา(กอ.รมน.นครราชสีมา) บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  เจ้าหน้าที่ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. กลุ่มผู้นำต่าง  รวม 100  คน  ในการนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน ว่าจะประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกประเภท
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ขอขอบพระคุณท่านพลตรีอนุสรณ์ นุตสถิตย์ ผู้อำนวยสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 8 เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและนำวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ค่ะ

2020-05-20
2020-05-15
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-02
2020-03-18
2020-02-26
2020-02-17
2020-01-31