องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 

  การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบรมราชาภิเษก
      

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง มอบหมายให้ท่านรองนายกเทพพยุง มุ่งค้ำกลาง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบรมราชา...

 
  การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 เนื่องในโ...
  โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังใ...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 1,000 วั...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศ...
  เวทีสัมมนาโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดน...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสั...
  เข้าร่วมการซ้อมแผนอุบัติเหตุตามโครงการป้องกันและลด...
  โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรค...
  โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ปี 2563
  โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเคลื่อนที่ ตามแนวพระราช...

 
 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที
 

 

 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการของอบต.ลำคอหงษ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556