องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  ข่าวสำนักงานปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลงในการแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของข้าราชการ อบต.ลำคอหงษ์ [ 10 พ.ค. 2562 ]6
2 ร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน [ 18 มี.ค. 2562 ]4
3 การประชุมให้ความรู้เรื่องการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต [ 8 ม.ค. 2562 ]6
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]7
5 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ปี 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]6
6 ช่องทางการจัดการการร้องเรียน [ 2 พ.ย. 2561 ]4
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 1 พ.ย. 2561 ]4
8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 พ.ย. 2561 ]6
9 สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]6
10 คู่มือการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 2 ต.ค. 2561 ]6
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 6 -9 ตุลาคม 2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]5
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 2 -5 ตุลาคม 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]4
13 ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ [ 14 ก.ย. 2558 ]4
14 ประชาสัมพันธ์ " โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่" [ 14 ก.ย. 2558 ]4
15 ประชาสัมพันธ์ "โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสูง (เบาหวาน - ความดัน)" [ 21 ส.ค. 2558 ]6
16 ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2558" [ 7 ส.ค. 2558 ]4
17 ประชาสัมพันธ์ "โครงการลำคอหงษ์ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2558" [ 24 ก.ค. 2558 ]4
18 ประชาสัมพันธ์ "โครงการเพื่อนนวดเพื่อนคลายเส้นเน้นสุขภาพ" [ 24 ก.ค. 2558 ]4
19 ประชาสัมพันธ์ "โครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" [ 20 ก.ค. 2558 ]5
20 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในฤดูกาลระบาด ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 7 ก.ค. 2558 ]4
 
หน้า 1|2