องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
สำนักงานปลัด

   
 
   พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ  
   ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  
     
   นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
 
นายสีหนาถ  ขอจงกลาง
 นางสาวเพ็ญนภา กอพลูกลาง  นางสาววาริน พูนศิริ
นักพัฒนาชุมชน
 นักทรัพยากรบุคคล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

นางสาวธนวรรณ ประธีปรัตน์
นายประเชิญ  แก้วตะพาน
 นายศุภวุฒิ อินธุโสภณ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 

 นายประเสริฐ บรรจบพุดซา
นางสาวนภาพรรณ  ขอเพิ่มกลาง
นักการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
   
 
    
นางสาวศิริพร  เอนกพงษ์
 

 พนักงานจ้างทั่วไป
 

   
นายพรชาย  คลกลาง   นายสราวุธ  จงชิดกลาง
พนักงานขับรถยนต์
 
คนงานทั่วไป


 

นายจิรานุวัฒน์ หมายอมกลาง

นางไพรินทร์  ไชยบรรพ์
พนง.กิจการประปา
แม่บ้าน
     
   
นายโยธิน  มุ่งเฝ้ากลาง   นายไสว  เจือณรงค์
พนง.กิจการประปา   พนง.กิจการประปา
     
   นายอรรถพล  นามมุงคุณ  
  เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย EMS