องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

   
 
   พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ  
   ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  
     
   นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา  
   หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 
นายสีหนาถ  ขอจงกลาง
 นางสาวเพ็ญนภา กอพลูกลาง  นางสาววาริน พูนศิริ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 


นางสาวธนวรรณ ประธีปรัตน์
นายประเชิญ  แก้วตะพาน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

 นางสาวศิริพร  เอนกพงษ์ นายประเสริฐ บรรจบพุดซา นางสาวนภาพรรณ  ขอเพิ่มกลาง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน นักการ ผช.จพง.ธุรการ
    
 
นายพรชาย  คลกลาง  
 นางลมุล  ฟอกสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
 
 
นายอรรถพล  นามมุงคุณ
นายธวัชชัย  ทองกลาง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย EMS
ยามรักษาความปลอดภัย
 

 นายอภิชาติ  ชอบสว่าง
 
นางสาวไฉน  จินดากลาง
 คนงานทั่วไป  
คนงานทั่วไป