องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
สำนักงานปลัด

   
 
   พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ  
   ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  
     
   นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
 
นายสีหนาถ  ขอจงกลาง
 นางสาวเพ็ญนภา กอพลูกลาง  นางสาววาริน พูนศิริ
นักพัฒนาชุมชน
 นักทรัพยากรบุคคล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

นางสาวธนวรรณ ประธีปรัตน์
นายประเชิญ  แก้วตะพาน
 นายศุภวุฒิ อินธุโสภณ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

 นางสาวศิริพร  เอนกพงษ์ นายประเสริฐ บรรจบพุดซา นางสาวนภาพรรณ  ขอเพิ่มกลาง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน นักการ ผช.จพง.ธุรการ
    

 
 
 
นายพรชาย  คลกลาง
นางลมุล  ฟอกสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
 
 
นายอรรถพล  นามมุงคุณ
นายธวัชชัย  ทองกลาง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย EMS
ยามรักษาความปลอดภัย
 

 นายอภิชาติ  ชอบสว่าง
 
นางสาวไฉน  จินดากลาง
 คนงานทั่วไป  
คนงานทั่วไป